Jumbi Undo

Jumbi Undo

Kihon - Karate

Uke waza

Tsuki waza

Keri waza

>

Ushiro Geri

Desplazamiento

5 defensa y contra golpes

JO CHU GE

JO CHU GE Dos versiones

Hojo Undo - Karate

Chi-Ishi

Kata - Karate

Guekisai dai ichi

Guekisai dai ni

Saifa

Saifa

Seienchin

Seipai

Shisoochin

Sanseru

Sanseru Ni

Kururunfa

Seisan

Suparinpei

Sanchin

Tensho

Tensho

Kihon - Kobudo

Bo-Ekku, rutina 1

Bo-Ekku, rutina 2

Bo-Ekku, rutina 3

Bo-Ekku, rutina 4

Bo-Ekku, rutina 5

Bo-Ekku, rutina 6

Bo-Ekku, rutina 7

Bo-Ekku, rutina 8

Bo-Ekku, rutina 9

Bo-Ekku, rutina 10

Bo-Ekku, rutina 11

Bo - Jo, Kiso Waza Ichi

Bo - Jo, Kiso Waza Ni

Bo - Jo, Kiso Waza San

Tonfa rutina 1

Nunchaku rutina 1

Kata - Kobudo

Ichi No Dan Tonfa

Shodan No Kun

Nidan No Kun

Kateen No Kun

Kubo No Kun

Kubo No Kun

Sai Kihon Kata

Ichi No Dan Sai

Eku no Ho

Tinbe

Tonfa Dai Ichi

Tonfa Dai Ni